Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ACE Carwash Systems B.V. , gevestigd te Weesp

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voor­waarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen, aanbiedingen, op­drachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, en zullen op eerste verzoek van weder­partij worden toegezonden.
 2. Onze werkzaamheden voeren wij slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voor­waarden. Wij stemmen niet in met toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden voorzover wederpar­tij daarnaar verwijst c.q. deze toezendt,tenzij schrifte­lijk anders wordt overeengekomen.

 

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de direc­tie uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aan­vaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkda­gen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offer­tes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 2. Mondelinge overeenkomsten komen tot stand wanneer onze directie binnen 8 dagen na een opdracht te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt.
 3. Telefonisch, per fax, per mail of welke andere wijze dan ook ge­plaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door ons gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is wederpartij bevoegd tegenbewijs te leveren.
 4. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijs­ten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig moge­lijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens/informatie, in het bijzonder ontwerpen, tekeningen, schetsen en afbeeldingen blijven ten alle tijden ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze bescheiden niet worden gekopieerd, afgedrukt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier. Evenmin mogen deze bescheiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie aan derden ter beschikking worden gesteld.
 5. Van ACE Carwash Systems afkomstige ontwerpen, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, opgegeven maten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Aan eventueel, tussentijds, noodzakelijk aangebrachte veranderingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Indien de door ons uitgebrachte offerte is gebaseerd op gegevens die de afnemer heeft verstrekt of heeft doen verstrekken, staat de afnemer jegens ons in voor de juistheid van deze gegevens.
 7. Wij behouden ons het recht voor een ander in onze plaats te stellen die de overeen­komst voor ons nakomt.
 8. Indien door ACE Carwash Systems BV een schriftelijke bevestiging van de opdracht wordt verzonden bepaalt deze opdrachtbevestiging de inhoud van de overeenkomst. Door de afnemer kan, op van de opdrachtbevestiging afwijkende afspraken, wijzigingen in de opdrachtbevestiging, garantietoezeggingen die afwijken van de hieronder bepaalde garanties, uitsluitend een beroep worden gedaan indien en voor zover deze schriftelijk door ACE Carwash Systems BV zijn bevestigd.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting -BTW- en af fabriek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kosten voor transport, verpakking, douane, verzekering, montage en kosten van het betalingsverkeer, worden afzonderlijk bij de afnemer in rekening gebracht.
 2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzi­ging. Indien wij met wederpartij een bepaalde prijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs door de bij aflevering geldende prijs volgens onze op dat moment geldende prijslijsten in rekening te brengen. Indien slechts een prijsopgave is gedaan zijn wij bovendien ingeval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder andere stijging van de lonen, prijsverhoging van de materialen, ten nadele van ACE Carwash Systems gewijzigde wisselkoersen, heffing van overheidswege, vracht en/of douanetarieven, gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 3. Indien wederpartij een consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
 4. In gevallen, waarbij wij bedongen hebben dat de door ons geleverde goederen uitsluitend mogen worden doorverkocht tegen con­tractuele vastgelegde verkoopprijzen is wederpartij gehouden zich aan deze verkoopprijzen te houden, zulks op straffe van ontbinding van de overeenkomst (en). Wij zullen niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding welke kan voortvloeien uit een dergelijke ontbinding.

 

Artikel 4. Leveranties 

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal 2 weken bedragen. Levertijden gaan lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Overschrijding van de levertijd door ACE Carwash Systems is geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en rechtvaardigt dan ook niet dat de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en geeft nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, en /of weigering van de afname van zaken. ACE Carwash Systems is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verlate leveringen.
 3. Levering geschiedt af fabriek, werkplaats of magazijn, ter keuze van ACE Carwash. Systems. Aanlevering op het werk c.q. het adres van de afnemer van de door ons geleverde zaken geschiedt uitsluitend indien uitdrukkelijk overeengekomen. Eventuele installatie door ACE Carwash Systems van de door ons geleverde zaken, wordt uitdrukkelijk tussen de afnemer en ACE Carwash Systems overeengekomen. De levering is voltooid, op het moment dat aan de afnemer wordt medegedeeld dat de zaken voor aflevering gereed zijn.
 4. Leverin­gen van goederen met een netto - factuur - waarde van € 500,-- of meer geschiedt franco af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ons. Het risico is nadien voor wederpartij, wij verzekeren de goederen uitdrukkelijk niet; daarvoor dient wederpartij zelf te zorgen. Indien wederpartij transport, bezorging of verzending door ons wenst, dan zullen wij daaraan uitvoering geven, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat het risico en de kosten voor wederpartij zullen zijn.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzon­derlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "Betaling".

 

 

 

 1. Onze binding aan een (overeengekomen) fatale termijn vervalt indien wederpartij wijziging in de speci­ficaties van de opdracht wenst, tenzij de wijziging of het oponthoud van zo geringe betekenis is dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
 2. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

                                                                          

Artikel 5. Reclame 

 1. Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan ter­stond schriftelijk te reageren onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Zodra een termijn van 8 dagen na leve­ring is verstreken, wordt wederpartij geacht met de levering in te stemmen, tenzij de gebreken redelijkerwijs eerst kunnen worden geconstateerd na 8 dagen. Ook dan dient terstond schriftelijk te worden gereageerd onder nauwkeuri­ge opgave van de gebreken. 
 2. Onze prestatie geldt in elk geval als deugdelijk wanneer wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, met inacht­neming van lid 1 van dit artikel.
 3. Onze wederpartij dient ons in staat te stellen de door hem gemelde gebreken te (doen) controleren. Stelt hij ons daartoe niet in staat dan wordt de reclame ongegrond bevonden.
 4. Indien sprake is van gebreken dienen wij de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen c.q. dienen wij de door wederpartij geleden schade te vergoeden conform het in het volgende artikel bepaalde.
 5. Slechts bij tijdige en terechte reclame (hetgeen uitsluitend wil zeggen dat het door de afnemer geconstateerde gebrek de deugdelijkheid van de door ACE Carwash Systems BV geleverde/gerepareerde zaken betreft) garandeert ACE Carwash Systems, tot zes maanden na de levering, de deugdelijkheid van de geleverde zaken. In geval van reparatie, wordt de deugdelijkheid van de door ons gerepareerde zaken bij tijdige en terechte reclame tot drie maanden na de reparatie gegarandeerd. De garantie is beperkt tot het volledige of gedeeltelijke herstel van de door ons geleverde en gerepareerde zaken. Deze garantie vervalt indien het gebrek of de schade is veroorzaakt of ontstaan door normale slijtage, kennelijk onjuist gebruik, onjuiste behandeling, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen aan de zaken aangebracht door anderen dan daartoe, na overleg met ACE Carwash Systems, door ACE Carwash Systems toegewezen.
 6. De afnemer kan uitsluitend een beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen, indien door hem aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken, alsmede met betrekking tot de verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst met ACE Carwash Systems is voldaan.
 7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 8. Voor gebreken in onze facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na dagtekening. Nadien wordt wederpartij geacht met het gefactureerde in te stemmen.
 9. Overigens zijn van toepassing de garantiebepalingen van de door ons gehanteerde handelaar of andere fabrikant.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de factuur.
 2. Is niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn be­taald, dan is wederpartij in verzuim zonder dat ingebreke­stelling is vereist. 
 3. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat wederpartij in verzuim is een rente te berekenen van 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand.
 5. Bovendien zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten, gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen van wederpartij in rekening te brengen conform het incassota­rief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,--. Boven­staande geldt onverminderd ons recht op vergoeding van alle overige kosten, schaden en interessen.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bijvoorbeeld bij deelleveringen, dient voldoening eveneens te geschieden conform het vorenstaande.
 7. De door wederpartij gedane betaling strekt steeds ter afdoe­ning van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. |
 8. ACE Carwash Systems heeft steeds het recht om, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van een opdracht voort te gaan steeds, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen of de werkzaamheden op te schorten en/of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van het door de afnemer te betalen bedrag. Weigering van de afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft ACE Carwash Systems het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit de afnemer ontslaat van zijn verplichtingen tot vergoeding van de door ACE Carwash Systems geleden schade.
 9. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op verrekening en/of opschorting, anders dan wederpartij volgens de wet toekomt.

Artikel 7. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud   

 1. Indien daartoe aanleiding bestaat - als omstandigheden waarvoor bij wijze van voorbeeld worden genoemd: niet betaling van openstaande facturen, staking van betaling, gerede twijfel omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van de uit hoofde van een overeenkomst op deze rustende verplichtingen - zijn wij bevoegd van wederpartij te verlangen dat deze: - terstond alle verschenen en te verschijnen verplichtingen voldoet; - zekerheid stelt of doet stellen ten behoeve van ons voor alle verschenen of te verschijnen verplichtin­gen. Bovendien kunnen wij bij het sluiten van de overeenkomst een borgsom verlangen, welke verrekend kan worden met openstaande onbetaalde gebleven Met name wordt verrekend in geval van surséance van betaling en faillissement van wederpartij. Over de waarborgsom wordt jaarlijks maximaal 4% rente vergoed. De waarborgsom wordt terugbetaald bij inlevering van de kredietkaarten, indien alle facturen zijn betaald.
  Indien zekerheidsstelling niet wordt verstrekt door wederpartij zijn wij bevoegd de uit­voering van de overeenkomst aan onze zijde met onmiddellijke ingang op te schorten. 
 2. Indien de wederpartij niet binnen een redelijke termijn na de opschorting voldoet aan de op hem rustende verplichting tot zekerheidsstelling, zijn wij gerechtigd de overeen­komst tussen partijen te ontbinden, alsmede tot het vorderen van vergoeding van de volledige aan ons opgekomen schade wegens de toerekenbare tekortkoming van de wederpartij aan onze verplichting te voldoen.

 

 

 

 

 1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de koper/wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen aan ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij tegen de wederpartij mochten ver­krijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtin­gen jegens ons.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag hij deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overge­gaan en zich nog in handen van de wederpartij bevin­den behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zeker­heid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 BW opgenoemde, die wij dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mochten hebben.
 4. Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzeke­ren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door wederpartij aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen tegen  
 5. Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalings­verplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort­schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbe­houd afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 6. Het is wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendoms­voorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

 

Artikel 8. Ontbinding 

 1. Een overeen­komst kan uitsluitend worden beëindigd hetzij door een rechterlijk vonnis, hetzij door middel van een schriftelij­ke verklaring gericht bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij, zulks uitsluitend vanwege het door die andere partij toerekenbaar tekort­schieten in de nakoming van de op die partij rustende plicht tot nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, onverminderd andere hem wettelijk toeko­mende rechten.
 2. Indien wederpartij ten tijde van de ont­binding reeds prestaties ter uitvoering van een over­eenkomst had ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ons alsdan nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden - voor zover zij dat niet reeds zijn/waren - op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

 

 

 

 1. Wij kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëin­digen, in de gevallen als bedoeld in artikel 7 en indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Wij zullen terzake deze ontbinding nimmer tot enige schade­ver­goeding zijn gehouden.
 2. Indien wederpartij een overeen­komst annuleert (tenzij wij nakoming vorderen) en/of wei­gert de zaken af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en al dan niet bewerkte grondstoffen tegen kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen en is hij bovendien een bedrag ver­schuldigd van 15% van de overeenge­komen prijs.
 3. Weder­partij is verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden tengevolge van de annulering en/of weigering.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Wij aanvaarden aansprakelijk­heid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Wij vergoe­den niet schade aan c.q. door uitstekende voorwerpen. Indien wederpartij meent dat schade in ontstaan aan zijn goederen door onze wasinstallatie, dient wederpartij dit te bewijzen.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijk­heid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,--.
 3. In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaarden wij geen aansprake­lijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, of voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van wederpartij.
 4. Aansprakelijkheid voor schade zal ook niet bestaan in het geval de afnemer terzake het risico van deze schade een verzekering heeft afgesloten of rederlijkerwijs af had kunnen (en al dan niet had moeten) afsluiten.
 5. ACE Carwash Systems is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade of omzetderving, door welke oorzaak ook ontstaan.
 6. In geval van een onrechtmatige daad onzerzijds of van onze ondergeschikten zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die onze verzekering doet.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wederpartij verleent te dien aanzien volledige vrijwaring aan ons. Wij zijn gerech­tigd onze verplichtingen uit overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk in rechte komst vast te staan dat door ons geen inbreuk op rechten wordt ge­maakt.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende onderge­schikten.
 9. Indien wij door een derde worden aangesproken voor schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn dient wederpartij ons te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin te dragen overeenkomstig de Wet.

 

 

 

 

 1. Afnemer vrijwaart ACE Carwash Systems van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding ter zake van schade die het rechtstreeks gevolg is van materiaal en/of fabricage fouten van de door ACE Carwash Systems geleverde zaken, indien de afnemer geen onderhoudscontract heeft afgesloten met ACE Carwash Systems dan wel één of meer verplichtingen uit hoofde van een met ACE Carwash Systems gesloten onderhoudscontract, niet nakomt.
 2. Voor het verkrijgen van een vergunning door de afnemer in verband met de te leveren zaken, staat ACE Carwash Systems niet in. ACE Carwash Systems is afgezien van de overige bepalingen ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade wanneer een vergunning niet wordt verkregen.
 3. De afnemer is verplicht met de gebruikers van de door ACE Carwash Systems geleverde zaken overeen te komen dat het gebruik daarvan voor eigen risico is.
 4. Met inachtneming van het hierboven gestelde is ACE Carwash Systems in geen geval aansprakelijk voor schade welke door of tijdens de al dan niet door ons uitgevoerde installatie van de door ons geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt terwijl ACE Carwash Systems alle aansprakelijkheid uitsluit voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

 

Artikel 10. Overmacht 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden onze leverings - en andere ver­plichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbin­den, zonder dat er in dat geval een verplichting tot scha­devergoeding bestaat. 
 2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds gele­verde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan ons niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: transportmoeilijkheden, brand, diefstal, met of zonder braak, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer­verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van wederpartij. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op al onze voorwaarden, offertes en verkopen, leveringen, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, contracten, hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van een eventueel geschil voortvloeiend uit onze rechtsbetrekking zijn slechts gerechten in Nederland bij uitsluiting bevoegd hiervan kennis te nemen.
  (On all our conditions, offers, sales, deliveries, tenders, instructions, agreements, contracts and the unforeseen, and when each or any of the previously mentioned is executed, it is done exclusively subject to the appropriate DUTCH law. In case of a possible dispute following from our legal relationship, the courts of justice in the Netherlands are only and exclusively competent to take cognizance of this).
 2. Alle geschillen, ook wanneer slechts één partij meent dat sprake is van een geschil, zullen worden geslecht door de bevoegde rechter in het arrondisse­ment Amsterdam, behoudens die geschillen, waarin de kanton­rechter bevoegd is; wat deze laatste geschil­len betreft gelden de wettelijke competentieregels ter zake.

 

 1. Indien de wederpartij een consument is heeft hij het recht gedu­rende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 12. Wijziging voorwaarden 

 1. Wij behouden ons voor zover het ons rechtens is toegestaan het recht voor onze voorwaarden te veranderen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen ons en wederpartij van kracht zullen zijn met ingang van veer­tien dagen nadat deze aan wederpartij bekend gesteld zullen zijn, zonder dat deze tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen de partijen geprotesteerd zal hebben. Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn geldende de gewijzigde voorwaarden als geaccordeerd door
 2. Indien wederpartij gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zullen wij tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is wederpartij slechts gehouden tot voldoening van die wederpar­tij.

In geval van protest tegen de gewijzig­de voorwaarden heeft wederpartij de bevoegd­heid om reeds gegeven (nog niet uitgevoerde) opdrachten te annuleren binnen genoemde termijn van veertien dagen, tenzij wij verklaren - binnen veertien dagen na ontvangst van bedoeld protest - bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van    de voorheen geldende voorwaarden.  goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.